La glaciputo

De la romana okupacio øis la XVIIIa. jarcento, nia lando disponis larøajn

kaj profundajn putojn, kie oni amasigis neøon dum la vintro. Tiuj glacimagazenoj

æiam orientataj norde, servas la tutan jaron por provizi la loøantaron laý la bezonoj.

En RIA, potenca volba konstrua¼o, kies muroj estas tre dikaj, formas specon
de turo profunda, de interna diametro proksimume je kvar metroj, enterigata je
dek kvin metroj.glaciputo1


Æi tiu puto disponas ravan kaj fortikan romanan pordon, kies arka¼o estas konstruata per roza marmoro, sur øia nordo flanko. Glaciputo2

La ensemblo, ankoraý en bona stato, troviøas al norda ekstremo de la roka sprono, kiu borderas la riveron “Caillan” sub la vojo de “Conat”, al la eliro de RIA.

Kaþata en la hederoj, tio atestanto de la elpasintaj jarcentoj vidis niajn gepra- patrojn, alterne, sub ilia þarøo de neøo.

REVENI